หลักสูตรที่เปิดอบรม

*** อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
รับสมัครเฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

    
ลำดับ หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่
เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
ลงทะเบียน ตรวจสอบ
รายชื่อ
1). ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่อบรม : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการ 40 คน 4 คน ลงทะเบียน รายชื่อ
2). อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ

วันที่อบรม : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการ 50 คน 35 คน ลงทะเบียน รายชื่อ
3). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการ 40 คน 5 คน ลงทะเบียน รายชื่อ
4). โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผ่านช่องทางออนไลน์

วันที่อบรม : 18 - 19 มีนาคม 2566
กำหนดการ 30 คน 27 คน ลงทะเบียน รายชื่อ