หลักสูตรที่เปิดอบรม

*** อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

  
ลำดับ หลักสูตร กำหนดการ จำนวนที่
เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
ลงทะเบียน ตรวจสอบ
รายชื่อ
1). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้วย Google Data Studio

วันที่อบรม : วันที่ 28 มิถุนายน 2565
กำหนดการ 50 คน 19 คน ลงทะเบียน รายชื่อ
2). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Metaverse สร้างห้องเรียนแบบโลกเสมือนจริง

วันที่อบรม : 20 กรกฏาคม 2565
กำหนดการ 50 คน 0 คน ลงทะเบียน รายชื่อ